Zavolejte nám
739 685 327

Slovník pojmů

Access Point, AP (přístupový bod)
Přístupový bod (AP) řídí komunikaci mezi wi-fi zařízeními, která jsou zapojena v infrastrukturním režimu. Přístupové body je možné použít pro poskytování různých služeb pro lokální síť a připojení k internetu.
Ad-Hoc Mode (ad-hoc režim, nahodilý režim)
Wi-fi síť, která neobsahuje žádný přístupový bod, je známa jako ad-hoc wi-fi síť. Aby se zařízení mohla připojit k síti, musejí být nakonfigurována pro komunikaci v ad-hoc režimu. Ad-hoc síť je někdy uváděna též jako síť s rovnocennými uzly (peer-to-peer) nebo jako nezávislá síť (IBSS).
Bluetooth
Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
Bridge (most)
Síťový most spojuje dva segmenty téže sítě. Přístupové body fungují jako mosty mezi kabelovými a bezdrátovými segmenty sítě. Dalším druhem mostu je bezdrátový most, který se používá ve dvojicích pro spojení segmentů kabelové sítě.
Channel (kanál)
Frekvenční pásmo, ve kterém pracuje wi-fi síť, je rozděleno do určitého počtu kanálů. Ve specifikaci 802.11b probíhá veškerá komunikace mezi počítači připojenými ke konkrétnímu přístupovému bodu na jednom kanálu.
Client (klient)
Jedná se o síťové zařízení, které je plně nebo částečně závislé na určitém druhu serveru. Ve wi-fi síti je tímto zařízením počítač, PDA nebo jiné zařízení, které komunikuje v síti přes přístupový bod. Klient se označuje též jako stanice.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protokol dynamické konfigurace stanice)
Umožňuje zařízení na síti získat IP adresu dynamicky při připojení k síti.
Driver (ovladač)
Všechna zařízení připojená k počítači nebo nainstalovaná na počítači vyžadují ovladač pro identifikaci zařízení pro počítač.
Firewall
Firewall chrání lokální síť před narušiteli tím, že omezuje přístup na počítač nebo síť. Různé firewally poskytují různé typy a úrovně ochrany včetně blokování portů používaných internetovými aplikacemi pro připojení k jiným počítačům, zabránění přenosům na základě jejich původu a analýzy a odmítnutí pokusů o proniknutí na základě určitých modelů podezřelých přístupů. Většina přístupových bodů obsahuje firewall. Většinu firewallu můžete nakonfigurovat tak, aby umožňovaly přístup ke specifickým částem vaší sítě nebo aby odepřely veškerý přístup zvnějšku.
Home gateway - Brána (gateway)
Síťový most spojuje dva segmenty téže sítě. Přístupové body fungují jako mosty mezi kabelovými a bezdrátovými segmenty sítě. Dalším druhem mostu je bezdrátový most, který se používá ve dvojicích pro spojení segmentů kabelové sítě.
Channel (kanál)
je v počítačových sítích uzel, který spojuje dvě různé sítě. Brána musí vykonávat i funkci směrovače (routeru) a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení výše.
IEEE 802.11
Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) je organizací, která se zaměřuje na vytváření řady počítačových norem. Normy IEEE jsou označeny čísly. IEEE 802.11 je skupina bezdrátových síťových norem charakterizovaných používáním rádiového spektra. Normy 802.11 sledují pravidla stanovená institutem IEEE, jimiž se řídí řada síťových norem. Tato větší skupina norem je označena číslem 802.
IEEE 802.11a
Jedná se o vysokorychlostní rádiovou normu pracující ve frekvenčním pásmu 5 GHz. IEEE 802.11a používá ortogonální frekvenční multiplex (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) jako frekvenční modulaci a dosahuje nejvyšší rychlosti 54 Mbit/s.
IEEE 802.11b
Jedná se o normu, která má vůdčí postavení mezi síťovými normami na bázi IEEE 802.11 a pracuje ve spektru rádiové frekvence 2,4 GHz s rychlostí 11 Mbit/s.
IEEE 802.11e
Norma 802.11e poskytuje kvalitu služeb pro sítě 802.11. Tato kvalita služeb (Quality of Service - QoS) poskytuje některým datovým paketům prioritu před jinými pakety. QoS se považuje za kritický faktor pro vytvoření robustní normy na bázi 802.11 vhodné pro použití jako médium pro hlasovou a datovou komunikaci, jakož i pro multimediální aplikace.
IEEE 802.11g
Norma 802.11g, která je nejnovější z norem 802.11, pracuje ve stejném pásmu 2,4 GHz jako norma 802.11b. Obdobně jako norma 802.11a, i norma 802.11g poskytuje vyšší rychlosti přenosu dat (až do 54 Mbit/s) než 802.11b a používá OFDM technologii rozprostřeného spektra. Vzhledem k tomu, že používá spektrum 2,4 GHz, jsou sítě na bázi 802.11g zpětně kompatibilní s 802.11b.
IEEE 802.11h
Pracovní skupina h institutu IEEE se věnuje práci na doplňku normy 802.11a. Bude-li norma pro 5 GHz vykazovat nižší šum, získá přístup do zemí Evropské unie, kde má v současné době zvýhodněné postavení na trhu norma HiperLAN/2 (rovněž pracující v pásmu 5 GHz).
IEEE 802.11i
Institut IEEE vyvíjí novou metodu zabezpečení, která by měla nahradit protokol WEP (Wired Equivalent Privacy), šifrovací schéma zabudované do 802.11, jehož slabé stránky byly zdokumentovány. V současné době je návrh této nové metody znám jako TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - protokol integrity dočasného klíče) a je zkoumán pracovní skupinou i.
IEEE 802.11j
IEEE 802.11j představuje nejnovější záměr IEEE pro řešení koexistence 802.11a a HIPERLAN/2 na stejných vlnách. HIPERLAN/2 je evropská norma využívající pásmo 5 GHz a podporující rychlosti (na fyzické vrstvě) do 54 Mb/s. Mezi výhody HIPERLAN/2 patří, že používá OFDM a má zabudovanou podporu pro QoS (řešení fyzické vrstvy totiž vychází z bezdrátového Asynchronous Transfer Mode, ATM).
Typ WLAN Rychlost na fyz. vrstvě Skuteč.rychlost Pásmo Dosah Modulace Norma / produkty
802.11a 54 Mb/s 30 Mb/s 5 GHz 80 m OFDM 1999 / 2002
802.11b 11 Mb/s 6 Mb/s 2,4 GHz 100 m DSSS 1999 / dnes
802.11c 54 Mb/s ? 2,4 GHz 150 m OFDM / DSSS 2002+ / 2003
IEEE 802.1x
Norma zabezpečení 802.1x poskytuje metodu pro autentizaci uživatelů, kteří chtějí získat přístup na síť. Tato norma není specifickou normou pro wi-fi sítě, ale byla prohlášena za řešení bezpečnostních mezer protokolu WEP. Tomu tak je proto, že norma zabezpečení 802. 1x je jednak bezpečnější a jednak nabízí autentizaci na základě serveru, což neplatí v případě protokolu WEP.
Infrastructure Mode (infrastrukturní režim)
Wi-fi zařízení, která komunikují za použití přístupového bodu, pracují v infrastrukturním režimu. Alternativou je ad-hoc režim, ve kterém není součástí sítě žádný přístupový bod.
IP (Internet Protocol - internetový protokol)
Jedná se o protokol používaný všemi internetovými aplikacemi. IP je rovněž nejčastěji používaným protokolem pro lokální a rozlehlé sítě. Všechna wi-fi zařízení podporují IP.
IPSec
Jeden z nejčastěji používaných protokolů pro vytváření virtuálních privátních sítí (Virtual private network - VPN). IPSec používá šifrování podle veřejného klíče pro zašifrování obsahu datových paketů a záhlaví paketů tak, jak jsou vysílány, a poté vytváří bezpečnou cestu buď za použití protokolu tunelu, nebo transportu. Mnoho přístupových bodů podporuje průchod za pomoci IPSec, což znamená, že uživatel na wi-fi síti může použít VPN pro připojení na síť, která rovněž používá protokol IPSec.
Klient s NAT
= WISP
LAN (local area network - lokální síť)
Lokální síť sestává ze všech zařízení, jež jsou fyzicky připojena (pevně či bezdrátově) v jedné ohraničené oblasti. Segmenty LAN je možno použít pro připojení částí sítě uvnitř stejné lokální oblasti, ale všechna zařízení jsou považována za součást jedné LAN.
NAT (Network Address Translation - překlad síťových adres)
NAT dovoluje síti počítačů používajících privátní IP adresy komunikovat s internetem a jinými sítěmi sdílením jedné veřejné IP adresy. Ve wi-fi sítích umožňuje přístupový bod, který poskytuje NAT, sdílet připojení na internet se všemi zařízeními, která používají DHCP server přístupového bodu pro obdržení adres. NAT rovněž umožňuje vytvoření firewallu pro danou síť a maskuje IP adresu klientů na síti.
Packets (pakety)
Informace přenášené po síti nad vrstvou 2 (MAC vrstva; medium access control - řízení přístupu k médiu) jsou organizovány do paketů. (Uvnitř vrstev 1 a 2 jsou dané jednotky nazývány rámce, frames). Některé pakety obsahují data přenášená mezi zařízeními, zatímco jiné pakety obsahují informace potřebné pro kontrolu a management transakce.
Repeater - Opakovač (anglicky repeater)
je elektronický aktivní síťový prvek, který přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný ho vysílá dále. Tak je možné snadno zvýšit dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu. Opakovače patří do první (fyzické) vrstvy referenčního modelu OSI, protože pracují přímo s elektrickým signálem.
Router - Router neboli směrovač
je síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvého modelu ISO/OSI.
SSID (Service Set Identifer - identifikátor soubory služeb)
SSID je řetězec, který označuje síť. SSID používají ad-hoc sítě a infrastrukturní sítě. Mnoho lidí považuje SSID za název sítě.
VPN (Virtual private network - virtuální privátní síť)
VPN poskytuje bezpečný kanál pro komunikaci mezi uživatelem a vzdálenou sítí, obvykle nějakou firemní sítí. Za použití standardních internetových protokolů spolu se zabezpečovacím protokolem, který zajistí proces autentizace, zabraňuje VPN v tom, aby nějaký uživatel, který není oprávněn používat tuto privátní síť, mohl zachycovat nebo dekódovat příslušná data. Mnoho přístupových bodů podporuje přístup k VPN předáváním specifického VPN protokolu od uživatele na zabezpečenou síť.
WDS
Bezdrátová zařízení se mohou pohybovat mezi přístupovými body, které jsou nakonfigurovány jako jediná síť, aniž by ztratila připojení k hostitelské síti. Tento způsob komunikace je znám jako roaming nebo WDS.
WEP (Wired Equivalent Privacy)
bezpečnostní mechanizmus podobný tomu, který je použit v kabelem zapojených sítích). Jedná se o zabezpečovací mechanismus, který provádí šifrování dat tak, jak putují přes bezdrátový spoj. Protokol WEP je specifikován v rámci normy IEEE 802.11. Šifrování pomocí WEP se ukázalo jako méně užitečné, neboť algoritmus, který zajišťuje zabezpečení šifrovacích klíčů, byl prolomen.
Wi-Fi
WECA přijala termín „wireless fidelity" (wi-fi - spolehlivá bezdrátová komunikace) pro odkaz na výrobky, které jsou certifikovány jako výrobky splňující nejen normu IEEE 802.11, ale též svůj vlastní testovací režim. Wi-fi certifikace se v současné době vztahuje na výrobky splňující specifikaci 802.11b a 802.11a.